Nagan :

1) Thennee yaan Themmosh: ey naganay k thennokay saray pachag beth. Ey cha gallah ya gallah o brinjay (awaree) arthay sara pachag beeth eshee ay aarth sak shord beeth o tanak tanaka theenay sara tanag beeth. Baaz wash tamain naganay. (Aks bichaar) 

  (Thennee ya Theen Mosh) 

2)  Seesirk yaan Shollo: Ay nagana cha galla ay artha jod kanath. Ay nagan thaapagay sara pachag beeth. eshee ay aarth hon shord kanag beeth. Ay nagan gindaga  jalwanakain naganay ka pashhaga rand sarbora tong tong beeth. Sheero roginay gomaan baaz washinth. ey nagana rogin hon jananth o sarbora shakarey bir kananth. (Aks bichaar) 

 (Seesirk ya Shollo)

   Ay nagan cha sohro ay aartha cha hon pachag beeth.

3) Dakko: Ay nagana cha theenay sara pachanth. Ashee ay arth sak lais kanag beeth balay shord nabeeth. kasaan kasaanain chanag jod kanaga rand (belad o thanookay sara) thanago  theenay sara air kanag beeth. Geshther wahdaan hamay nagan warag beeth.

4) Pegpach: Ay nagan a arthay thar kanga rand (arth cho dakko a aartha tharr beeth) gazal gazala thaanag beeth o peeg sara air kang beeth o pada diger thanthagain aarthay sara air kanag beeth bizaan 2 thanthagain aarthanee myana peeg air kanag beet. Thaapagay o thennay sara pachag beeth. (Aks nest)

5) Poraani yaan Ponaari: Ay nagana baaz mardum ponaari o baaz poraani gwashanth. Ay nagan zamennay sara k raik, pulk siko hakani thoka pachag beeth. bizaan pesara "Waray" jod kanag beeth (hak, raik yaan sik moch kang banth pada cho tharokay  (plate) namoona ha air kanag banth) o pada eshaani sara darok air kanag banth o mandarag banth (waray maan darag) pada arth lais kanag beeth ay arth cha dakko ay artha cha kammay kans thir beeth pada waray sochaga rand ay arth waray thoka air kanag beeth. panzdah, besth milita rand pashsheeth. waraga baaz thamdaarinth.(Aks nest)

6) Kornoo: ay ham naganay kay yak gilladain singay garm kanag beeth o arthay thoka airay kanath (arth cho poraani ay arthay paima les kanag beeth) o band kanath o kirro gwaraan aas rok kanath o thoka singay pasheneeth. (Aks bichaar)

                              (Kornoo pachag bowaga inth) 

7) Rogenee naan: Ay thennay sara, loohee ay o tharoonay thokay hon pachag beeth. Arth cho dakko ay paima tharr kanag beeth o artha rogin charp kanaga rand pachanth geshther araz banda (naashta) warag beeth.

8) Ashpohth (Aish-po-hth): Ay nagan do singgay sara pachag beeth. eshee ay aarthay thoka maheeg (koree) maan kanag beeth  o aarth shord kanag beeth. do (2) pathanain sing (koh singh yaan kor singh) medainag beeth o awani myaana aas rok kanag beeth wahday kay aa sak garm banth goda yakkay wapainag beeth (yak paathokay gwapag beeth) o pathok aa e ay sara air kanag beeth o aarth hama pathokay thoka air kanag beeth o dohmee sing ay singay sara air kanag beeth. wahday k pashheth goda kirro gwaraan aas rok kanag beth k pathay bosocheeth. ay ham sak thamdarain naganay.

 (doain singanth k aahani sara ay nagan pachag beeth)

(ay paima sing medainag o awaani myana aas rok kanag beeth)

Aks (Ashpohth)

9) Tharonni: Tharoonee nagan hama naganinth k a e ya tharoonay thoka pachanth (aks nest)

10) Homeer: Ay nagana geshther kohay mardon pachanth. ay naganay aarth gapaday wahda saree tharr kanag beth, bizan chezay ganta saree o soda man kanag beeth. Ay nagana  tharonaay thoka pachanthay. ay naganay sharree aishinth k ay deraan daan harab nabeeth 5 yaan 6 rocha pad ham warag beethBizaan harab nabeeth.  

kaar Rwaaninth........work is in progress.......                                                                                                                                                                        


Home    Birds    Animals     Foods    Trees    Others       Contact us